Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2019

bardzodobrarada
2991 fa51 500
bardzodobrarada
7448 badf 500
Reposted fromcontigo contigo viadzony dzony
1431 5b39 500
Reposted fromdmnkam dmnkam viaverronique verronique
bardzodobrarada
bardzodobrarada
bardzodobrarada
8137 d0a8 500
bardzodobrarada
bardzodobrarada
bardzodobrarada

Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej.

— Agnieszka Jucewicz - "Czując. Rozmowy o emocjach"
bardzodobrarada
bardzodobrarada
bardzodobrarada
3962 5bf7 500
Reposted fromverronique verronique
bardzodobrarada
3625 f9d2 500
Reposted fromBabson Babson viadzony dzony
bardzodobrarada
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes viaretaliate retaliate
bardzodobrarada
2376 8609 500
Reposted fromniente niente viaPoranny Poranny
bardzodobrarada
1632 047f 500
Reposted frompunisher punisher viaPoranny Poranny
bardzodobrarada
2933 0f93 500
Malcolm T. Liepke, In Her Arms, 2017, Pontone Gallery 
bardzodobrarada
1620 cc71 500
bardzodobrarada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl