Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

bardzodobrarada
8998 4523
5322 eee2 500

Hong Kong color blocking, Justyna Zduńczyk

Reposted fromoolong oolong viaverronique verronique
bardzodobrarada
5661 5de0
Reposted fromnyaako nyaako viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
bardzodobrarada
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek, "Poezja jak bluza z kapturem", "Magazyn Świąteczny. Gazeta Wyborcza", 22-23.03.14
Reposted from1923 1923 viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

May 24 2017

bardzodobrarada
1525 269f 500
Reposted frommrrru mrrru viagoszko goszko
5394 a362

mccoymostly:

laughoutloud-club:

Slayed alright

Have had this conversation.

Was epic.

Reposted from221Bsherlock 221Bsherlock viagoszko goszko
6037 e7e6 500
Reposted fromfagshionista fagshionista viagoszko goszko
bardzodobrarada
3770 4864 500
Reposted fromtfu tfu viagoszko goszko
bardzodobrarada
7904 cc77 500
Reposted fromtfu tfu viagoszko goszko
5250 e9af 500
Reposted fromidiod idiod viaSzczurek Szczurek
bardzodobrarada
2839 8d41 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
bardzodobrarada
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viagoszko goszko
5086 87a5 500
bardzodobrarada
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viagoszko goszko

May 21 2017

bardzodobrarada
Nikt mi tego nigdy nie powiedział. Że to jest ważne, co ja czuję.
— Małgorzata Halber
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagoszko goszko
bardzodobrarada
8132 053b 500
Reposted fromGIFer GIFer viaSzczurek Szczurek
bardzodobrarada
8936 0237 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
bardzodobrarada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl